Algemene voorwaarden Android Health Clinic B.V.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Android Health Clinic: de zorgaanbieder Android Health Clinic B.V., gevestigd te De Meern, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nr. 88023044
Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot Android Health Clinic wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt.
Dossier: het dossier van de cliënt waarin Android Health Clinic verplichte registraties bijhoudt, waaronder gegevens over de gezondheid van de cliënt.
Overeenkomst: de zorgovereenkomst die de cliënt sluit met Android Health Clinic.
Zorg: het verrichten van handelingen op het gebied van zorg, waaronder begrepen het bieden van ondersteuning en/of begeleiding.
Zorgplan: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen.
Zorgverlener: de voor Android Health Clinic werkzame personen die ingezet worden bij de verlening van de in de overeenkomst afgesproken zorg aan cliënt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Android Health Clinic.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Android Health Clinic kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. Cliënt zal daarover van tevoren geïnformeerd worden.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Informatie

 1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de zorgverlener en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit die relevant is voor de zorg.
 2. De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De zorgverlener gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.
 3. De zorgverlener geeft de cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, alle relevante informatie over Android Health Clinic en de zorg. De zorgverlener geeft in ieder geval informatie over:
  1. Android Health Clinic en de gang van zaken van het zorgproces, zoals de intake, het opstellen van een eventueel zorgplan, de zorgverlening en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt;
  2. betaling voor kosten voor diensten en de niet vergoede zorg;
  3. de klachten- en geschillenregeling;
  4. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
  5. het privacyreglement.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de cliënt en Android Health Clinic komt uitsluitend tot stand indien de cliënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan en de zorgverlener redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op grond van de aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord.
 2. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door Android Health Clinic en cliënt.

Artikel 5 - Kosten

 1. Alle prijzen die Android Health Clinic hanteert zijn vrijgesteld van btw en inclusief eventuele administratie- of verwerkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Partijen komen voor de dienstverlening door Android Health Clinic een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 3. De overeengekomen richtprijs kan in voorkomende gevallen tot 10% hoger uitvallen, zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming van de cliënt is vereist. Indien de overeengekomen richtprijs naar verwachting meer dan 10% hoger zal uitvallen, dient Android Health Clinic hierover in overleg te treden met de cliënt en wordt het deel van de behandeling dat de richtprijs overschrijdt alleen voortgezet indien cliënt hiermee akkoord gaat.

Artikel 6 - Betaling

 1. De overeengekomen richtprijs voor de dienstverlening dient volledig vooraf betaald te worden. Betaling geschiedt online tijdens het maken van een afspraak.
 2. Indien diensten worden aangeschaft tijdens een consult zullen deze direct online afgerekend worden middels een betaallink die per e-mail wordt toegestuurd aan de cliënt.

Artikel 7 - Achteraf betalen

 1. Android Health Clinic kan desgewenst overeenkomen met de cliënt dat in afwijking van artikel 6 de diensten niet vooraf dienen te worden betaald. Cliënt ontvangt in dergelijk geval achteraf een factuur waarop de bepalingen van dit artikel van toepassing zijn.
 2. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer van Android Health Clinic.
 3. Indien betaling uitblijft, ontvangt de cliënt een aanmaning met een uiterste betalingstermijn 14 dagen. Betaalt de cliënt niet binnen deze termijn, dan is de cliënt in verzuim en is Android Health Clinic gerechtigd de wettelijke rente van 4% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 4. Wanneer de cliënt in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Android Health Clinic.
 5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Android Health Clinic zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de zorgovereenkomst door Android Health Clinic, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Android Health Clinic te voldoen.

Artikel 8 - Annuleren

 1. Annuleren van een consult is kosteloos mogelijk tot 7 dagen vóór het consult. Het reeds betaalde bedrag wordt binnen 5 werkdagen na kennisgeving gerestitueerd op het bij Android Health Clinic bekende rekeningnummer dat gebruikt is bij de betaling.
 2. Bij annulering binnen 7 dagen maar eerder dan 48 uur vóór aanvang van het consult wordt 50% van het reeds betaalde bedrag gerestitueerd op het bij Android Health Clinic bekende rekeningnummer dat gebruikt is bij de betaling.
 3. Bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang van het consult vindt geen restitutie meer plaats van het betaalde bedrag.
 4. Annuleren van overige dienstverlening (bijvoorbeeld aderlatingen, elektrocardiografie, echografie, bloedonderzoek) kan altijd kosteloos verzet of geannuleerd worden. Het volledige bedrag, mits reeds online betaald, wordt binnen 5 werkdagen na kennisgeving gerestitueerd op het bij Android Health Clinic bekende rekeningnummer dat gebruikt is bij de betaling.
 5. Bloedonderzoek op afstand (dus per post en via een lokaal ziekenhuis) kan slechts geannuleerd en gerestitueerd worden indien de annulering plaatsvindt vóórdat de materialen per post naar de cliënt zijn verzonden.
 6. Als annulering plaatsvindt van bloedonderzoek nadat de materialen reeds per post zijn verzonden, wordt 30 euro in rekening gebracht voor verzending-, materiaal- en administratiekosten en het restant gerestitueerd binnen 5 werkdagen na kennisgeving.
 7. Annulering van bloedonderzoek op afstand nadat het bloed reeds is afgenomen en verzonden is niet mogelijk.
 8. Android Health Clinic stelt zich bij bloedonderzoek op afstand niet aansprakelijk voor foutieve afname of verzending van de materialen. Restitutie voor mislukte bepalingen in het laboratorium is niet mogelijk.

Artikel 9 - Levering en verzending producten

 1. Levering van producten vindt plaats indien en zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats door Android Health Clinic op het door de cliënt aangegeven adres.
 3. De door Android Health Clinic opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de cliënt bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De levertijd vangt aan op het moment dat de cliënt het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Android Health Clinic.
 5. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Android Health Clinic niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 6. De cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 7. Verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 8. Indien de verpakking van een geleverd product (e.g. benodigdheden voor een bloedonderzoek) geopend of beschadigd is, dan dient de cliënt, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Android Health Clinic niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 9. Indien de cliënt zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Android Health Clinic, bij gebreke waarvan Android Health Clinic niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 10 - Garantie en klachten

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Android Health Clinic enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de cliënt, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de cliënt op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de cliënt komen of van een derde die het product ten behoeve van de cliënt in ontvangst neemt.
 5. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de cliënt redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de cliënt Android Health Clinic daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na het leveren van het product of de verleende dienst op de hoogte te stellen.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Android Health Clinic voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Cliënt is gehouden alle relevante informatie, waaronder (schriftelijke) gegevens, die Android Health Clinic in redelijkheid nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig te verstrekken en staat in voor de juistheid van de informatie.
 3. Android Health Clinic heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
 5. Cliënt is verplicht om naar beste kunnen medewerking te verlenen aan het uitvoeren voor de zorg, een en ander voor zover dit in redelijkheid van cliënt gevraagd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Android Health Clinic tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Android Health Clinic tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 12 - Kwaliteit

 1. Android Health Clinic zet deskundig personeel in en verleent zorg die van goede kwaliteit is, in overeenstemming met de behoefte van de cliënt.
 2. Android Health Clinic onderzoekt periodiek de tevredenheid van cliënten.
 3. Android Health Clinic beschikt over een op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gebaseerde regeling voor de afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 4. Android Health Clinic is daarnaast aangesloten bij De Geschillencommissie. Indien een klacht niet naar tevredenheid van cliënt is afgehandeld kan cliënt een geschil voorleggen aan de geschilleninstantie.

Artikel 13 - Het dossier

 1. Android Health Clinic richt voor de cliënt een dossier in met betrekking tot de geleverde zorg. Het dossier bevat relevante gegevens over (de gezondheid van) de cliënt, gegevens die direct verband houden met de zorgverlening aan de cliënt, het zorgplan en registraties betreffende incidenten en calamiteiten.
 2. Gedurende de overeenkomst heeft de cliënt altijd recht op inzage in het dossier en kan cliënt desgewenst een kopie krijgen.
 3. Android Health Clinic draagt er zorg voor dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt, anders dan met toestemming van de cliënt, tenzij:
  1. het verstrekken van inlichtingen of het geven van inzage betreft aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de ondersteuning en hun vervangers voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
  2. het verstrekken van inlichtingen of het geven van inzage betreft aan de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame cliënt voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging;
  3. het verlenen van medewerking betreft aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke taken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een en ander voor zover deze controles worden uitgevoerd in lijn met de privacywetgeving.
 4. Gegevens over de cliënt worden verwerkt conform het bij Android Health Clinic geldende privacyreglement en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Android Health Clinic is jegens client uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Er is geen aansprakelijkheid voor niet voorzienbare of indirecte schade. Hieronder wordt verstaan alle schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis, waaronder gevolgschade.
 3. Indien Android Health Clinic aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De hiervoor vastgelegde beperkingen in de aansprakelijkheid van Android Health Clinic gelden niet indien de veroorzaakte schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Android Health Clinic.
 5. Elk recht van de cliënt op schadevergoeding van Android Health Clinic vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 15 - Recht op ontbinding

 1. De cliënt heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Android Health Clinic toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Android Health Clinic niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Android Health Clinic in verzuim is.
 3. Android Health Clinic heeft het recht de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, indien de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Android Health Clinic kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 16 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Android Health Clinic worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënten zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17 - Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Android Health Clinic is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2023
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden Android Health Clinic.’

Opgesteld op 8 mei 2023. Laatst bijgewerkt op 19 augustus 2023.